Pobierz Książkę Inwestowanie w jednej lekcji za darmo pdf, ePub, kindle

Inwestowanie w jednej lekcji Pobierz (Czytaj online.Download) Książkę za darmo PDF, ePub, Kindle


Okładka książki Inwestowanie w jednej lekcji


Jeden z nabar­dziej zna­nych ame­ry­kań­skich publi­cy­stów od rynku papie­rów war­to­ścio­wych, Larry Kudlow (z zawodu makler, potem komen­ta­tor: naj­pierw Fox News, obec­nie zaś CNBC) powie­dział kie­dyś, że Mark Sko­usen to nie tylko drugi War­ren Buf­fett, lecz w odróż­nie­niu od Pro­roka z Omahy, jeden z naj­wy­bit­niej­szych eko­no­mi­stów, spe­cja­li­stów od giełdy i finan­sów.
Każdy,…

Jeden z nabar­dziej zna­nych ame­ry­kań­skich publi­cy­stów od rynku papie­rów war­to­ścio­wych, Larry Kudlow (z zawodu makler, potem komen­ta­tor: naj­pierw Fox News, obec­nie zaś CNBC) powie­dział kie­dyś, że Mark Sko­usen to nie tylko drugi War­ren Buf­fett, lecz w odróż­nie­niu od Pro­roka z Omahy, jeden z naj­wy­bit­niej­szych eko­no­mi­stów, spe­cja­li­stów od giełdy i finan­sów.
Każdy, kto prze­czyta Inwe­sto­wa­nie w jed­nej lek­cji zgo­dzi się z opi­nią Kudlowa. Powiem wię­cej, Sko­usen dla osób zaj­mu­ją­cych się inwe­sto­wa­niem w papiery war­to­ściowe jest znacz­nie lep­szym doradcą niż Buf­fett. O ile ten ostatni ciuła swoje miliardy w zaci­szu tajem­ni­czych, żeby nie powie­dzieć taj­nych ukła­dów, któ­rych nikomu innemu sko­pio­wać się nie udaje, o tyle od Sko­usena można się robie­nia pie­nię­dzy nauczyć. Naj­lep­szy dowód, że Buf­fett oso­bi­ście ksią­żek nie pisze, a Sko­usen napi­sał ich pon ad 25. Prace Sko­usena to nie tylko zbiór cie­ka­wo­stek gieł­do­wych, aneg­dot i defi­ni­cji, to przede wszyst­kim pod­ręcz­nik robie­nia kasy. Inwe­sto­wa­nie w jed­nej lek­cji to jeden z naj­lep­szych pod­ręcz­ni­ków inwe­sto­wa­nia na rynku finan­so­wym, jakie się kie­dy­kol­wiek w USA uka­zały. Książka ta sta­nowi kanon wie­dzy o gieł­dzie i budo­wie for­tun. Zawdzię­czamy to nie tylko inte­lek­tu­al­nej przni­kli­wo­ści autora, jego pra­wie 40. let­niemu doświad­cze­niu w cha­rak­te­rze maklera i doradcy finan­so­wego, lecz także, a może przede wszyst­kim za sprawą sto­so­wa­nia przez Sko­usena austriac­kiej teo­rii ekonomicznej.
W książce znaj­dzie­cie Pań­stwo nie tylko pod­sta­wowe poję­cia z rynku papie­rów war­to­ścio­wych, pozna­cie także zasady, które ryn­kiem tym kie­rują, dowie­cie się, które opi­nie mają cha­rak­ter obie­gowe, a które są mitami; naj­waż­niej­sze jest jed­nak to że autor niczego nie skrywa i nie mito­lo­gi­zuje. Sko­usen poka­zuje wprost, jak budo­wać łatwe i sku­teczne port­fele inwe­sty­cyjne, zapew­nia­jące sto­su­ją­cym je inwe­sto­rom dostat­nią przy­szlość i to w sto­sun­kowo krót­kim cza­sie. Sko­usen nie szuka sen­sa­cji, czy pokla­sku. On dzieli się swoją wie­dzą i doświa­cze­niem, pomaga budo­wać bogac­two, korzy­sta­jąc z oka­zji jaką stwa­rza natura ludzka i rynek, bo trak­tuje swo­ich Czy­tel­ni­ków przy­jaź­nie. Za kilka tygo­dni nakła­dem Fijorr Publi­shing ukaże się kolejny komen­tarz teo­re­tyczny do Lek­cji; Austriacka Szkoła Eko­no­mii dla Inwe­sto­rów. Z dumą obie te książki polecamy!

 

Język Polski!


Pobierz Inwestowanie w jednej lekcji Książkę za darmo pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:Inwestowanie w jednej lekcji (0.00 PLN)


Dołącz do setek tysięcy zadowolonych użytkowników, którzy spędzili niezliczone godziny szukając multimediów i treści online teraz i teraz, ciesząc się najbardziej znanymi nowymi książkami, czasopismami i komiksami.

Jest tutaj i jest za darmo. Dlatego musisz się zarejestrować:

 • Nieograniczone książki, czasopisma i komiksy, gdziekolwiek jesteś: bezpośrednio w przeglądarce na komputerze lub tablecie.
 • Ponad 10 milionów tytułów obejmuje każdy możliwy gatunek.
 • Zdobądź najlepsze książki, czasopisma i komiksy w dowolnym gatunku, w tym w Akcji, Przygodach, Anime, Manga, Dzieci i Rodzina, Klasyka, Komedie, Referencje, Podręczniki, Dramat, Cudzoziemcy, Horror, Muzyka, Romans, Science fiction, Fantasy, Sport i wiele innych.
 • Nowe tytuły są dodawane codziennie! Lubimy dbać o świeżość.
 • Wszystkie platformy. W pełni zoptymalizowany.
 • Dowiedz się, dlaczego tysiące ludzi jeżdżą każdego dnia.
  Zarejestruj się teraz i ciesz się rozrywką, bez ograniczeń!

  data wydania
  ISBN
  9788389812780
  liczba stron
  264
  słowa kluczowe
  finanse, biznes, ekonomia, myślenie, nauka
  kategoria
  biznes, finanse
  język
  polski


  Pobierz Inwestowanie w jednej lekcji eBook za darmo:

  Mirror-2

  Inwestowanie w jednej lekcji.pdf (PLN-0.00)

  Inwestowanie w jednej lekcji.epub (PLN-0.00)

  Inwestowanie w jednej lekcji.doc (PLN-0.00)

  Inwestowanie w jednej lekcji.txt (PLN-0.00)

  Inwestowanie w jednej lekcji.mobi (PLN-0.00)

  Książki cenowe:


  Inwestowanie w jednej lekcji.PDF – (PLN 0.00);

  Inwestowanie w jednej lekcji.MOBI – (PLN 0.00);

  Inwestowanie w jednej lekcji.EPUB – (PLN 0.00);

  Inwestowanie w jednej lekcji.DOC – (PLN 0.00);

  Inwestowanie w jednej lekcji.TXT – (PLN 0.00);

  TAGS:

  Online Inwestowanie w jednej lekcji ebook, Książkę Inwestowanie w jednej lekcji FB2, Download Inwestowanie w jednej lekcji PDF , Download Inwestowanie w jednej lekcji MOBI, Online Inwestowanie w jednej lekcji książkę, Za darmo Pobierz Inwestowanie w jednej lekcji IPhone, Online Książkę Inwestowanie w jednej lekcji PDF, Za darmo Inwestowanie w jednej lekcji DJVU, Za darmo pobierz Inwestowanie w jednej lekcji TXT, Pobierz Inwestowanie w jednej lekcji RTF, Online Inwestowanie w jednej lekcji FB2 , e-książkę Inwestowanie w jednej lekcji pobierz TXT, Za darmo Inwestowanie w jednej lekcji pobierz książkę, Książkę Inwestowanie w jednej lekcji pobierz MOBI, Pobierz Inwestowanie w jednej lekcji IPad, Czytaj Inwestowanie w jednej lekcji MOBI, Czytaj Inwestowanie w jednej lekcji DOCX, Za darmo Inwestowanie w jednej lekcji AWZ, Download książkę Inwestowanie w jednej lekcji iPad , Za darmo Inwestowanie w jednej lekcji DJVU, Download Inwestowanie w jednej lekcji książkę za darmo, Za darmo książkę Inwestowanie w jednej lekcji DVD, Czytaj Inwestowanie w jednej lekcji TXT, eBook Inwestowanie w jednej lekcji pobierz DJVU, Inwestowanie w jednej lekcji pobierz książkę za darmo, Inwestowanie w jednej lekcji pobierz książkę pdf za darmo, Inwestowanie w jednej lekcji pdf książkę pobierz za darmo, Pobierz książkę Inwestowanie w jednej lekcji pdf za darmo.

  About the Author

  Leave a Reply